Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti House of kids s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, identifikační číslo: 03862721 (ďalej len predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ alebo „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ alebo „zmluvná strana“) pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu www.dobresny.sk a pri dodávke a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou House of kids sro a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“).

 

Kontakty: House of kids s.r.o., se sídlem Poděbradova 2738/16, identifikační číslo: 03862721

Zákaznícka linka: Tel: +420 59 50 50 000, e-mail: shop@dobresny.cz

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.

 

Zákazníkom je spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.

 

 

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia o prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Faktúru obsahujúcu základné údaje Zmluvy, vrátane účtenky podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu a daňového dokladu, dostane kupujúci na e-mailovú adresu. Kupujúci s týmto súhlasí.

 

Predaj tovaru v internetovom obchode je určený výlučne pre kupujúceho, ktorý tovar kupuje výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca výkonu povolania. Práva vyplývajúce z týchto VOP prislúchajú výlučne spotrebiteľom. Tieto VOP sa preto nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania. Všetok tovar predávaný v internetovom obchodne je určený pre konečného spotrebiteľa a nie na účely podnikateľskej činnosti.

1. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.dobresny.sk

 

1.2 Pre úspešné vytvorenie elektronickej objednávky sa vyžaduje nakup na webovej stránke www.dobresny.sk. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a úplné údaje. Predávajúci nie je povinný preverovať správnosť údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

1.3 Akékoľvek ponuky tovaru v internetovom obchode (vrátane orientačnej obvyklej doby dodania) sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu v súvislosti s prezentovaným tovarom.

 

1.4 Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Vložiť do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu zaškrtnutím príslušného políčka pre súhlas s týmto VOP a kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím vysloví súhlas s týmito VOP.

 

1.5 Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, predávajúci objednávku zaregistruje a následne doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, potvrdenie o prijatí objednávky, v ktorom upovedomí kupujúceho o následnom procese preverenia dostupnosti objednaného tovaru a ktorého prílohou budú aktuálne VOP a reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje akceptáciu predávajúceho s návrhom kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu.

 

1.6 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje:

a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;

b) o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb;

c)  prípadne iné údaje.

 

1.7 V prípade aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru doručí predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu, potvrdenie o odoslaní objednaného tovaru, ktoré zároveň predstavuje akceptovanie návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením o odoslaní objednaného tovaru predávajúcim.

 

1.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, alebo si objednali tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežná domácnosť rozumne spotrebovať.

 

1.9 Záväzné potvrdenie o odoslaní tovaru obsahuje údaje:

a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;

b) o mieste, kde má byť tovar dodaný;

c) o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri) a

d)  prípadne iné údaje.

 

1.10 V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené potvrdenie o prijatí objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za nesprávne vyplnenú a predávajúci ju neakceptuje a nie je ňou viazaný.

 

1.11 Kupujúci zároveň berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci internetového obchodu je naviazaná na skladové zásoby predávajúceho a predávajúci preto negarantuje dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je dostupný u predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty správu o nedostupnosti tovaru. V prípade, ak nastane situácia opísaná v tomto bode týchto VOP, nie je predávajúci povinný akceptovať elektronickú objednávku a nie je ňou viazaný. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.3 týchto VOP. V prípade, ak kupujúci už uhradil cenu za ním objednaný tovar, budeme mu táto vrátaná a to do 45 dní odo dňa doručenia správy o nedostupnosti tovaru a to rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny.

 

1.12 Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

1.13 Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou objednávkou a potvrdením zaslaným predávajúcim, môže o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho servisu na tel. čísle +420 59 50 50 000. Uzavretá Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.  

 

1.14 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy, hradí kupujúci sám.

2. Dodanie tovaru

2.1 Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.

 

2.2 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

 

2.3 Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho po preverení dostupnosti stavu skladových zásob. V predchádzajúcej vete uvedené platí aj v prípade, ak je v internetovom obchode predávajúceho uvedená obvyklá doba dodania alebo odoslania tovaru, nakoľko informácia o takejto dobe má len orientačný charakter a definitívna doba dodania alebo odosielania tovaru určí predávajúci podľa dostupnosti tovaru a podľa prevádzkovaných možností po preverení stavu skladových zásob. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim. Akonáhle bude tovar odovzdaný prepravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu, bude o uvedenom kupujúci informovaný elektronicky prostredníctvom potvrdení o odoslaní.

 

2.4 V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie spoločnosť House of kids zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

2.5 Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve a to k hlavnému vstupnému vchodu budovy uvedenej v objednávke, pokiaľ je k nemu (hlavnému vchodu) umožnený prístup.

 

2.6 Dodávka tovaru sa uskutočňuje výlučne v rámci Slovenskej republiky.

2.7 Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov zaslanie zakúpeného tovaru uskutočnilo v niekoľkých zásielkach / etapách, bude o tom kupujúci informovaný.

 

2.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o odoslaní tovaru. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

 

2.9 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

 

2.10 Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.

 

2.11 Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

 

2.12 Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 

3. Cena

3.1 Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch na stránke www.dobresny.sk je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov a vrátane súvisiacich nákladov s výnimkou nákladov súvisiacich s dopravou a so spôsobom jej úhrady, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho. Konečná cena bude závisieť od spôsobu dopravy a spôsobu platby, ktorú si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.

 

3.2 Doprava je zdarma.

 

3.3 Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania ponuky. Predávajúci je oprávnený túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny trhovej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. sadzba dane z pridanej hodnoty, zavedenie nového druhu daní poplatkov a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň dodávky tovaru.

 

3.4 Faktúru za tovar alebo zjednodušený daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte, a to po uzatvorení Zmluvy.

 

3.5 Mimoriadne požiadavky kupujúceho alebo mimoriadne objednávky kupujúceho nie sú v ponukových cenách predávajúceho obsiahnuté a musia byť uhradené zvlášť na základe skutočných nákladov.

 

3.6 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

3.7 Predávajúci je oprávnený upraviť cenu, najmä, nie však výlučne, v prípade:

 

a) zmeny dodacích poplatkov (cla, dovozných poplatkov alebo iných colných poplatkov);

b) zmeny aktuálnej trhovej ceny v Slovenskej republike;

c) zmeny dopravných nákladov;

d) významnej zmeny iných faktorov s vplyvom na stanovenie cien (medzinárodných alebo nákupných cien, menových kurzov, nedostatku produktov, zmeny nákladov pri zadávaní verejných zákaziek v dôsledku zákonných požiadaviek a pod.).

 

4. Platobné podmienky

4.1  Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba cez internetové rozhranie poskytovateľa platobných služieb (platobnou kartou on-line),

b) na dobierku pri doručení tovaru (peňažné prostriedky preberá od kupujúceho prepravca).

 

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.

 

4.3 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

 

5.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy dané k dispozícii na internetových stránkach.

 

5.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného poštou, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy a tovar na adresu: House of kids s.r.o. Poděbradova 2738/16,702 00 Ostrava

 

5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného elektronicky e-mailom, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy na e-mailovú adresu: shop@dobresny.cz a tovar na adresu: House of kids sro ,Ul. Místecká 329/258,Ostrava,72000

 

5.5 Ak kupujúci odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

5.6 Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

 

5.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 

5.8 Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

 

5.9 Odstúpi kupujúci od Zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy a vrátenia tovaru všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a v súvislosti s tovarom, vo vzťahu ku ktorému kupujúci odstúpil od Zmluvy. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a predávajúci s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť. Predávajúci nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

5.10 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

 

5.11 Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Zmluvy a využije možnosť vrátenia tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, znáša priame náklady na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru predávajúci. Podmienkou na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, pri ktorom znáša náklady na vrátenie tohto tovaru predávajúci je predloženie vyplnenej návratky kupujúcim osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

5.12 S výnimkou situácie podľa bodu 5.11 týchto VOP znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty a kupujúci nevyužije možnosť vrátenia ani prostredníctvom osoby poverenej predávajúcim. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 

5.13 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

5.14 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a  to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

6. Záručné podmienky

6.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Aktuálny Reklamačný poriadok predávajúceho tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

7. Výhrada vlastníctva

7.1 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho vo vlastníctve predávajúceho.

 

7.2 Akékoľvek použitie tohto tovaru ako zálohu voči tretím osobám je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vylúčené. Oprávnenie kupujúceho tovar spracovávať, používať alebo predávať končí momentom zastavenia jeho akýchkoľvek platieb alebo začatím konkurzného, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie. V prípade, že tovar s výhradou vlastníctva bude spracovávaný, získava predávajúci spoluvlastníctvo k novému tovaru do výšky účtovnej ceny vyhradeného tovaru v ňom obsiahnutého. Kupujúci tým postupuje predávajúcemu pohľadávku z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru napriek tomu, že tento bol ďalej spracovaný. Kupujúci je povinný uviesť na žiadosť predávajúceho príslušné tretie osoby, ktorá majú postavenie dlžníkov a im oznámiť postúpenie.

 

8. Osobitné dojednania

8.1 Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe Zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej zmluvnej strane e-mailom, faxom alebo doporučeným listom s doručenkou. Všetky e-maily zaslané zmluvnými stranami navzájom – u ktorých je potvrdené prevzatie – sa považujú za doručené v deň prijatia. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako odosielateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópii doručovanej písomnosti alebo na osemnásty (18.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná aspoň na doporučenú poštovú prepravu pri doručovaní prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia takejto písomnosti, ibaže neúspešnosť doručenia žiadnym spôsobom nespôsobil adresát. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala.

 

8.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla, priestor, priestoroch pobočky, výkonných úradníkov, číslo bankového účtu alebo daňové identifikačné číslo), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.2 týchto VOP. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať predávajúceho, ak bol na majetok vyhlásený konkurz, začala proti nemu exekúcia alebo exekučné konanie alebo nastali také okolnosti, ktoré môžu ohroziť realizáciu Zmluvy alebo uspokojenie pohľadávok predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.

 

8.3 Kupujúci je povinný, na vyžiadanie predávajúceho, poskytovať predávajúcemu pravdivé identifikačné údaje vzťahujúce sa ku kupujúcemu, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúceho kupujúcemu.

 

9. Spracovanie osobných údajov

9.1 Za účelom realizácie Zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 10.10 týchto VOP.

 

10.2 Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Podpísaním Zmluvy dáva kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

 

10.3 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

 

10.4 Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

10.5 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo Zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie nájdete:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

 

10.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

 

10.8 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

 

10.9 Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

10.10  Spoločnosť House of kids sro je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:

a) dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti House of kids sro (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke spoločnosti House of kids sro), alebo

b) dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) spoločnosťou House of kids sro na posledne známu e-mailovú adresu kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti House of kids sro).

 

V Ostravě, dňa 9.9.2019.

Zdieľanie článku:


Kontaktné informácie

DOBRÉ SNY

House of kids s.r.o.

Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava

IČ: 03862721

DIČ: CZ03862721

 

Pracovní doba PO-PÁ, 7:30- 15:30.

 

Tel: +420 59 50 50 000

Všeobecné informace: info@dobresny.cz, shop@dobresny.cz

Reklamace: reklamace@dobresny.cz

Doklady a fakturace: ucetnictvi@dobresny.cz

Více informací najdete zde

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Akceptujeme tyto platební systémy

Druhy plateb v našem e-shopu:

  • dobírkou
  • převodem